مبارزه با فساد و تمامیت خواهی

08خرداد
دولت بایدن از طرح بودجه پیشنهادی خود برای سال مالی ۲۰۲۲ رونمایی کرد

دولت بایدن از طرح بودجه پیشنهادی خود برای سال مالی ۲۰۲۲ رونمایی کرد

این بودجه تحت عناوین ادعایی دفاع از دموکراسی، حاکمیت قانون، پیشبرد حقوق بشر و برابری جنسیتی، مبارزه با فساد و تمامیت خواهی، مصرف خواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر