محمدرضا قاسمی

۳۰آذر

محمدرضا قلندر ، مدیرکل جدید راه و شهرسازی خراسان ‌رضوی منصوب شد

مدیرکل جدید راه و شهرسازی خراسان ‌رضوی منصوب شد.

آمار کرونا
[cov2019]