پوشش اسلامی ظاهر

پوشش همسر وزیر خارجه آمریکا در مسجد +تصویر

همسر وزیر امور خارجه آمریکا در یک مسجد با پوشش اسلامی ظاهر شد.

آمار کرونا
[cov2019]