پولاریزه

دانستی‌هایی درباره عینک‌های آفتابی

خورشید همواره دو نوع اشعه به سوی زمین می فرستد. نوع اول همان نور مرئی است که ما با چشم مان می بینیم و نوع دیگر، پرتوهایی است که با چشم ما قابل مشاهده نیستند. این پرتوها که به پوست و چشم ها آسیب می رسانند را با نام اشعه ماورای بنفش می شناسیم.

آمار کرونا
[cov2019]