پیام اینستاگرامی روحانی

پیام اینستاگرامی روحانی برای پرستاران و پزشکان

پیام اینستاگرامی روحانی برای پرستاران و پزشکان

رییس جمهور با تقدیر از فداکاری و تلاش شبانه روزی کادر پزشکی و درمانی تاکید کرد: پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند.

آمار کرونا
[cov2019]