پیوستن ایران به «پالرمو»

۱۲بهمن

کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.

آمار کرونا
[cov2019]