کارلو پیسکاپو

نظر خبرنگاران ایتالیایی درمورد چالش استقلال و استرا

داستان استقلال و استرا ادامه دارد،اشتباهاتی از سوی دو طرف شکل گرفت،چه کسی مقصر بود، چه کسی دروغ گفت، شاید بهتر باشد بپرسم چه کسی بیشتر دروغ گفت؟مهمتر از پاسخ به این سوال این است که به هوادار توهین شد.

آمار کرونا
[cov2019]