یوسفیان

تصمیمات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون به قوت خود باقی است

هر گونه اقدامی که تا قبل از این مرحله تحولات در بخش تعاون و اتاق تعاون مرکزی را مختل کند قطعاً غیراصولی و در راستای تضعیف جایگاه و اعتبار دستگاه متولی تلقی خواهد شد. وی تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دست‌اندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند و اجازه بدهند بررسی‌های بیشتر از طریق مراجع ذی‌ربط و مطابق قانون پیش برود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون