تأسیس دانشگاه علمی کاربردی

بانک کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی تاسیس می کند

گستردگی جغرفیایی شعب از یک سو و تنوع وتکثر افراد از سوی دیگر، بانک کشاورزی را از دیدگاه مدیریت سرمایه انسانی به سازمانی تقریباً پیچیده تبدیل می کند.

آمار کرونا
[cov2019]