تغذيه

توصیه های تغذیه ای برای سالمندان

انتخاب نوع مواد غذایی در برنامه روزانه سالمندان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در سنین سالمندی بسیاری از ارگان های بدن به ویژه سیستم گوارشی حساسیت بالایی دارد.

آمار کرونا
[cov2019]