تغییر روسای دانشگاهها

موضع وزارت علوم برای تغییر رئیس دانشگاه تهران

وزارت علوم تصمیمی در زمینه تغییر رئیس دانشگاه تهران ندارد. اصلاً در ستاد وزارت علوم هیچ خبری از تغییر روسای دانشگاهها نیست.

آمار کرونا
[cov2019]