تقویت همکاری های منطقه ای

کنفرانسی بین المللی با هدف تقویت همکاری های منطقه ای

استانبول امروز ، چهارشنبه میزبان کنفرانسی بین المللی با هدف تقویت همکاری های منطقه ای به منظور برقراری صلح و شکوفایی در افغانستان خواهد بود. انتظار می رود حدود بیست کشور و سازمان ، از جمله کشورهای همسایه افغانستان ، در این کنفرانس با موضوع امنیت و همکاری در آسیا شرکت کنند. ترکیه و افغانستان […]

آمار کرونا
[cov2019]