تمیسار اویسی

سوء استفاده منافقان از تصاویر قیام ۱۷شهریور

مسؤولینی که از نردبان شهدا بالا بروند و به پست و مقام برسند ولی به آرمان شهدا اعتناء نکنند، روز قیامت شهدا از آنها انتقام می‌گیرند

آمار کرونا
[cov2019]