تنقیح قوانین

علی افراشته:اهالی رسانه پیشنهادات خود را به اتاق فکر معاونت اجرایی ارائه دهند

باور ما این بود که باید بدنه اجرایی مجلس به عنوان یک اتاق فکر دفتر کار را فراهم کرده و فرصت سازی کند تا نمایندگان بتوانند با ایده‌ای که رهبری مطرح کردند، مسائل خود را اجرایی کنند.

آمار کرونا
[cov2019]