تکین

علی امین: کمبود نقدینگی ، مهم ترین دغدغه تولید کنندگان

مهمترین دغدغه صنعتگران کشور ، کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه و عدم تعامل مناسب بانک ها و دستگاه های دولتی با واحدهای تولیدی است.

مهندس علی امین : دلالیسم اقتصادی و کاهش نقدینگی تولید کنندگان عامل اصلی رشد اقتصادی منفی کشور است

تولید کننده برتر کشور گفت: فاصله زیاد تولید و مصرف و صرف نقدینگی عایده از مصرف کننده در جهات دلالیسم اقتصادی وبارور کردن آنها و متعاقبا کاهش نقدینگی تولید کننده و هزینه های مالی سربار خارج از عرف سیستم های مالی از دلایل رشد منفی اقتصاد است

آمار کرونا
[cov2019]