پوکه سلولوئیدی

۸ واحد تولیدی جدید در حوزه مواد منفجره افتتاح شد

خودکفایی در تولید مواد اصلی مورد نیاز کارخانجات و مراکز تولیدی صنایع دفاعی یکی از راهبردهای کلیدی وزارت دفاع به شمار می‌رود.

آمار کرونا
[cov2019]