پیروزی حزب الله

۲۱مرداد

مهمترین نقطه قوت نظام غلبه بر تهدیدات بوده است

حجت الاسلام کاظم صدیقی بحران اخیر در انگلیس را نتیجه جنایات این دولت در دنیا خواند و گفت: شعله ای که در انگلستان مشتعل شده و سراسر انگلستان را درنوردیده است نشانی از حقانیت وعده های الهی و زمان تحقق آن است

آمار کرونا
[cov2019]