این هواپیما که از نوع ایرباس «ای ۳۴۰» بوده است، مسافرانی را که از طریق پروازهای ارتش آلمان از کابل به تاشکند منتقل شده بودند را به آلمان منتقل کرد.

برنا