آقای رئیسی در کابینه خود تجدیدنظر کنید

اغلب مشکلات اقتصادی ما داخلی است و اگرسیاست‌های خود را در این زمینه اصلاح کنیم می‌توانیم با وضعیت اقتصادی بهتری در آینده مواجه باشیم.

*دولت سیزدهم باید به سمت اصلاحـــات اقـتصادی حرکت کنـــد. اصلاحات اقتصادی نیز شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نظام اداری، سیستم مالیاتی و سیاست‌های مالی است.

* آقای رئیسی باید در کابینه خود تجدیدنظر کند. یکی از انتقادات جدی که به آقای رئیسی وارد است استفاده از مدیران ضعیف در دستگاه‌های اجرایی است. برخی از افرادی که امروز در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند تنها به دلیل اینکه در ستاد انتخاباتـــی آقــای رئیسی حضــور داشته‌انــد در سمت‌های مدیریتی مورد استفاده قــرار گرفته‌اند و از توانایی کافی برای مدیریت برخوردار نیـــستند.

*حضور افراد ضعیف و مدیران ناکارآمد را برای اقتصاد ایران یک خطر می‌دانم و معتقدم باید در این وضعیت تجدیدنظر صورت بگیرد. آن چیزی که امروز جامعه ایران به آن نیاز دارد نظام تدبیر امور خوب است. با توجه به پشتیبانی و حمایتی که نهادهای قدرت از دولت آقای رئیسی انجام می‌دهند اگراین دولت قصد دارد جایگاه ماندگاری در تاریخ برای خود ایجاد کند باید به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کند.اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند مدیران توانمند است که بتوانند نیاز به تغییر و تحول و اصلاحات را درک کنند. با فعالان ستاد انتخاباتی نمی‌توان در اقتصاد کشور اصلاحات به وجود آورد.