آرشیو روزانه : ۱۳ شهریور, ۱۳۹۰

۱۳شهریور

دنده عقب منافقین جدید برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور

دنده عقب منافقین جدید برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور باعث حیرت و اعتراض شماری از عناصر فراری وابسته به این جریان شده است. گفته می شود فراریان مذکور که همکاری گسترده ای با محافل مدعی اصلاحات داشته اند، با این وعده اغواکننده به خارج فرستاده شده بودند که به زودی کار نظام تمام می […]

آمار کرونا
[cov2019]