عکسی از تیپ رسمی علی کریمی در محل کار که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ رسمی علی کریمی با کت راه راه است.تیپ رسمی علی کریمی با کت و شلوار است.تیپ رسمی علی کریمی شیک است.