ملک سلمان درگذشت؟

برخی منابع خبری مدعی شدند، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان درگذشته است.

پادشاه عربستان درگذشت؟