متن حکم علیرضا کاظمی به شرح زیر است:

جناب آقای اسماعیل بحری زاده

نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی در آموزش و پرورش، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، به عنوان «مشاور وزیر» منصوب می شوید.